გაიცანიBitnet——კრიპტოსტარტაპისაქართველოშიფულისმართვისინოვაციურისისტემისდანერგვასგეგმავს

通过
你正在阅读企业家格鲁吉亚,企业家媒体的国际特许经营。maxbextx官网客服

თუკრიპტოაქტივებითუკვესარგებლობთ,გეცოდინებათ,რამდენადჩახლართული,დამაბნეველიდადროშიგაწელილიშეიძლებაიყოსზოგიერთიპროცესი。

entrepreneur.ge

ამრთულიპროცესებისგამარტივებისდააჩქარებისმიზნით,Bitnet-მაშექმნაინოვაციურიპლატფორმა。ისსულმალეშეხვდებაპირველმომხმარებლებსდაერთსივრცეშიგააერთიანებსყველაიმფუნქციას,რომელიცციფრულიაქტივებისმართვასგახდისბევრადმარტივსდაუსაფრთხოს。

საწყისეტაპზეპლატფორმაზედაგხვდებათ交换სერვისი,რომლისგამოყენებით,შეძლებთსულრამდენიმეწუთშიგადაცვალოთაქტივებისასურველვალუტაში。Bitnet。通用电气-სეტაპობრივადდაემატებაგადახდის,ტრანზაქციების,სესხების,ანაბრებისათუსხვაფინანსურიოპერაციებისშესრულებისფუნქციები。

პლატფორმასთანერთად,სტარტაპიაპლიკაციისშექმნაზეცმუშაობს。თუმცა,სანამპლატფორმაგაეშვება,მომხმარებლებსერთგვარ候补名单——შიშეეძლებათმოხვედრა,რომლისსაშუალებითმიიღებენდამატებითბენეფიტებსBitnet——ისგანდასიახლეებისშესახებაცპირველებიშეიტყობენ。

ჩართევიდეო-გაიგე,როგორიქმნებაBitnetდავინქმნისმას。