კონფიდენციალურობისპოლიტიკა

ბოლოსგანახლდა:4მაისი,2017წ。

თქვენიკონფიდენციალურობაჩვენთვისმნიშვნელოვანია!

ჩვენივებსაიტისვიზიტორებისადამობილურიაპლიკაციისმომხმარებელთაკონფიდენციალურობისდაცვაძალიანმნიშვნელოვანიაჩვენთვის。ვინაიდანჩვენვაგროვებთინფორმაციასთქვენშესახებ,თქვენუნდაიცოდეთ:

 • რასახისინფორმაციასვაგროვებთდარატომვაგროვებთ;
 • როგორვიყენებთამინფორმაციას;და
 • როგორშეგიძლიათგანაახლოთესინფორმაციადაშეზღუდოთანგააკონტროლოთმისიგამოყენება。

ესკონფიდენციალურობისპოლიტიკა(“კონფიდენციალურობისპოლიტიკა”)აღწერს,თუ企业家媒体,Imaxbextx官网客服nc . (EMI),რეგისტრირებულიმისამართი(18061年惠誉,欧文CA 92614)როგორაგროვებს,იყენებსდააზიარებსინფორმაციას,მათშორის,თქვენსპირადინფორმაციას,რომელსაცთქვენუზრუნველყოფთჩვენისერვისისგამოყენებისდროს。ტერმინი”სერვისი”მოიცავსვებსაიტსwww.samcandraw.comდამისშესაბამისქვედომენებს,企业家——ისმობილურაპლიკაციასადანებისმიერმასთანდაკავშირებულკონტენტს,კომპიუტერულპროგრამას,აპლიკაციებს,ვიჯეტებს,მასალებსდა/ანსერვისებს,რომლებიცუზრუნველყოფილიაEMI -ისმიერანმისისახელით。ამკონფიდენციალურობისპოლიტიკასთანმიმართებით,ტერმინები”ჩვენ”და”ჩვენი”გულისხმობსEMI -ის,ხოლოტერმინით”თქვენ”იგულისხმებითთქვენ,როგორცსერვისისმომხმარებელი。

ჩვენშევეცადეთ,რომესკონფიდენციალურობისპოლიტიკაყოფილიყომარტივი,მაგრამთუთქვენთვისუცნობიარომელიმეტერმინიგამოყენებულიტერმინებიდან,ანთუგაქვთრაიმეკითხვები,დაგვიკავშირდითელფოსტით:legal@entrepreneur.com.თქვენიკონფიდენციალურობაძალიანმნიშვნელოვანიაჩვენთვისEMI -ში,ასერომ,მიუხედავადიმისა,თქვენჩვენისერვისებისახალიმომხმარებელიხართ,რეგულარულითუდიდიხნისმომხმარებელი,მნიშვნელოვანია,რომგამონახოთდროდაყურადღებითწაიკითხოთჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკა,რომგაიგოთ,თურაკავშირშიაჩვენმიერმიღებულიპრაქტიკათქვენსინფორმაციასთან。

ჩვენმოვითხოვთთქვენსთანხმობას,ვიდრეგამოვიყენებდეთთქვენსინფორმაციასრაიმეისეთიფორმითანმიზნით,რომელიცგანსხვავდებაკონფიდენციალურობისპოლიტიკაშიაღწერილიპირობებისგან。

სარჩევი

 1. რასახისინფორმაციასვაგროვებთ
 2. როგორვიყენებთჩვენმიერშეგროვებულინფორმაციას
 3. რეკლამაჩვენისერვისისშესახებ
 4. კონფიდენციალურობადაარჩევანი
 5. არასრულწლოვნებიდა16-წლამდეასაკისბავშვები
 6. სადვინახავთინფორმაციას
 7. ინფორმაცია,რომელსაცთქვენაზიარებთ
 8. თქვენიპირადიინფორმაციისგანახლება
 9. ინფორმაცია,რომელსაცჩვენვაზიარებთ
 10. თქვენიინფორმაციისდაცვა
 11. ჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკისარსი
 12. ჩვენისერვისისმომხმარებელთასაჩივრებისგანხილვადამარეგულირებელიორგანოები
 13. კალიფორნიისმცხოვრებლები
 14. კონფიდენციალურობისპოლიტიკისგადახედვადაგანახლება
 15. ჩვენთანდაკავშირება

1.რასახისინფორმაციასვაგროვებთ

ჩვენვაგროვებთინფორმაციას,რომუზრუნველვყოთუკეთესისერვისებიჩვენისერვისისყველამომხმარებლისთვის,მათშორის,განვსაზღვროთთუჩვენმიერშეთავაზებულირასახისსარედაქციოკონტენტი,პროდუქტებიდასერვისებიაყველაზესაინტერესოდაღირებულითქვენთვის。

ჩვენვაგროვებთინფორმაციასთქვენშესახებშემდეგიორიწყაროდან:

ა。ინფორმაცია,რომელსაცთქვენგვაწვდით(“EMI -ისპროფილი”)。მაგალითად,მრავალიჩვენისერვისიმოითხოვს,რომთქვენგახსნათანგარიში。ანგარიშისგახსნისდროს,ჩვენგკითხავთპირადმონაცემებს,როგორიცააგვარიდასახელი,ელფოსტისმისამართი,ტელეფონისნომერიდააგრეთვეინფორმაციასშესყიდვისშესახებ,როგორიცააშესყიდულიპროდუქტებიდასერვისები,შესყიდვისთარიღებიდაშესყიდვისფასი,თუთქვენყიდულობთპროდუქტებსანსერვისებსჩვენსსერვისზე

ბ。ინფორმაცია,რომელსაცვაგროვებთთქვენმიერჩვენისერვისისგამოყენებისდროს。ესინფორმაციაუმთავრესადდაკავშირებულიაჩვენმიერდამესამემხარისპროვაიდერებისმიერშემოთავაზებულიმსარედაქციოდასარეკლამოკონტენტთან,რომელსაცნახულობთ,აგრეთვეიმპროდუქტებთანდასერვისებთან,რომლებსაცთქვენიყენებთ。ესინფორმაციამოიცავს:

 • (我)ინფორმაციასმოწყობილობისშესახებ,ჩვენვაგროვებთინფორმაციასიმმოწყობილობებისშესახებ,რომლებსაცთქვენიყენებთჩვენისერვისისწვდომისას,როგორიცაამოწყობილობისპარამეტრები,ბრაუზერისტიპი,ბრაუზერისენა,თქვენიმოთხოვნისთარიღიდადროდარეფერალიURL。
 • (2)ჟურნალებისინფორმაციას。როდესაციყენებთჩვენსსერვისს,ჩვენავტომატურადვაგროვებთდავინახავთგარკვეულინფორმაციასსერვერისჟურნალებში,რომლებიცავტომატურადაფიქსირებსგარკვეულინფორმაციას,როდესაციყენებთჩვენსსერვისს,მათშორის:
  • (ა)დეტალურინფორმაციას,თუროგორგამოიყენეთჩვენისერვისი,როგორიცაათქვენისაძიებოკითხვები;
  • (ბ)თქვენIPმისამართს,ესარისნომერი,რომელიცმინიჭებულიაქვსინტერნეტშიჩართულმოწყობილობას,როგორიცააპლანშეტიანისმარტფონი,დარომელიცგამოიყენებაამმოწყობილობისგეოგრაფიულიადგილმდებარეობისიდენტიფიკაციისთვის;და
  • (გ)ქუქი——ფაილებს,რომლებმაცშეიძლებაცალსახადამოიცნონთქვენიბრაუზერიდაშეაგროვონინფორმაციაიმისშესახებ,თუროგორურთიერთქმედებენჩვენივიზიტორებიჩვენსსერვისთან,აგრეთვედაგვეხმარონპრობლემებისიდენტიფიკაციაში,როგორიცააშეცდომებისმესიჯებიკონკრეტულიგვერდებიდან。ქუქი——ფაილიარისპატარაფაილი,რომელიცშეიცავსსიმბოლოებისმიმდევრობას。ესფაილიიგზავნებათქვენსკომპიუტერშიანსხვამოწყობილობაში,როდესაციყენებთჩვენსსერვისს。როდესაცთქვენეწვევითჩვენსსერვისსამისშემდეგ,ნებისმიერდროს,ჩვენისერვისიქუქი——ფაილისსაშუალებითამოიცნობსთქვენსბრაუზერსდაშეინახავსინფორმაციასთქვენი,როგორცმომხმარებლისპრიორიტეტებისშესახებდასხვაპირადინფორმაციას。
 • გეოგრაფიულიადგილმდებარეობისინფორმაცია。როდესაცთქვენეწვევითჩვენსსერვისს,ჩვენშეგვიძლიაშევაგროვოთდადავამუშავოთინფორმაციათქვენიფაქტობრივიგეოგრაფიულიმდებარეობისშესახებ。ჩვენვიყენებთსხვადასხვატექნოლოგიებსგეოგრაფიულიადგილმდებარეობისგანსასაზღვრავად,მათშორისIPმისამართს。
 • (iv)ადგილობრივიშენახვა。ჩვენშეგვიძლიაშევაგროვოთდაშევინახოთინფორმაცია(მათშორის,პირადიინფორმაცია)ადგილობრივ,თქვენსმოწყობილობაზე,ისეთიმექანიზმებისგამოყენებით,როგორიცააბრაუზერისვებ——საცავი(მათშორის,HTML 5),რომელიცსაშუალებასიძლევა,რომმონაცემებიშენახულიქნესბრაუზერში,მაშინაცკი,როდესაცბრაუზერიიხურებადახელახლაიხსნება,დააპლიკაციისმონაცემთაქეშისგამოყენებით,რომლისდახმარებითმონაცემებიინახებათქვენსმოწყობილობაზე,რაცსაშუალებასაძლევსაპლიკაციას,რომფუნქციონირებდესინტერნეტკავშირისგარეშედაკონტენტიჩატვირთოსუფროსწრაფად。
 • (v)შეგროვებისდაშენახვისტექნოლოგიები。ჩვენდაჩვენიპარტნიორებივიყენებთსხვადასხვატექნოლოგიებს,რომშევაგროვოთდაშევინახოთინფორმაცია,როდესაცგექნებათწვდომაEMI -ისსერვისზე。ესშეიძლებამოიცავდესქუქი——ფაილებისანსხვატექნოლოგიებისგამოყენებასთქვენიბრაუზერისათუმოწყობილობისიდენტიფიკაციისმიზნით。ჩვენაგრეთვევიყენებთამტექნოლოგიებს,რომშევაგროვოთდაშევინახოთინფორმაცია,როდესაცგაქვთწვდომაჩვენსსერვისზედაურთიერთქმედებითჩვენმიერშემოთავაზებულკონტენტთან,პროდუქტებთანდასერვისებთან,როგორიცაასარეკლამოსერვისები。

გ。ჩვენიტექნოლოგიებიშეიძლებამოიცავდესნილსენისგაზომვისდაპატენტებულპროგრამას,რომელიცსაშუალებასგაძლევთ,რომწვლილიშეიტანოთმარკეტინგულკვლევაში,როგორიცაანილსენისსატელევიზიორეიტინგები。რომგაიგოთუფრომეტი,თურასახისინფორმაციაშეიძლებაშეგროვდესნილსენისპროგრამისსაშუალებითდარაარჩევანიარსებობსთქვენთვისამასთანდაკავშირებით,იხილეთნილსენისციფრულიგაზომვებისკონფიდენციალურობისპოლიტიკამისამართზე:https://www.nielsen.com/digitalprivacy

2.როგორვიყენებთჩვენმიერშეგროვებულინფორმაციას

ჩვენისერვისისმომხმარებლებისგანშეგროვებულინფორმაციასჩვენვიყენებთიმისათვის,რომმოგაწოდოთუფრომნიშვნელოვანისარედაქციოდასარეკლამოკონტენტიდაშემოგთავაზოთღირებულიპროდუქტებიდასერვისები,ასევეგანვამტკიცოთ,დავიცვათდაგავაუმჯობესოთთქვენისაერთოგამოცდილება。კერძოდ,თქვენშეგიძლიათაირჩიოთ(i)ჩვენირომელიმესიახლეთამაცნესგამოწერა,(ii)მიიღოთ”სპეციალურიშემოთავაზებები”EMI -ისგანდამისისერვისებისსხვადასხვაპროვაიდერებისგან,(3)მიიღოთინფორმაციაფრანჩიზისადაბიზნესშესაძლებლობებისშესახებრჩეულისარეკლამოკომპანიებისაგან。ჩვენგამოვიყენებთთქვენსინფორმაციასამმიზნებისთვის,თუთანახმაიქნებით。თქვენშეგიძლიათაირჩიოთაგრეთვე,(iv)რომწარადგინოთკითხვებიანკომენტარებიჩვენისერვისისშესახებსარედაქციოკონტენტისსაპასუხოდ,ან(v)შეიძინოთწიგნებიდამასთანდაკავშირებულიპუბლიკაციები,რომლებიცშემოთავაზებულიაჩვენეფილირებულვებსაიტზეbookstore.entrepreneur.com(“წიგნებისმაღაზიისვებსაიტი”),რაშემთხვევაშიცჩვენდავამუშავებთთქვენსინფორმაციას,რომშევასრულოთჩვენიხელშეკრულებაანდავაკმაყოფილოთთქვენიმოთხოვნა。თითოეულშემთხვევაში,თქვენგთხოვენ,რომმოგვაწოდოთგარკვეულისახისპირადიინფორმაცია,როგორიცააელფოსტისმისამართი,საფოსტოკოდი,ტელეფონისნომერიდაზოგშემთხვევაში,ინფორმაციათქვენიბიზნესისშესახებ。იმშემთხვევაში,თუშეძენაგანხორციელდებაწიგნებისმაღაზიისვებსაიტიდან,ჩვენაგრეთვეშევაგროვებთდაშევინახავთდამატებითინფორმაციასამშენაძენისშესახებ,მათშორის,სათაურების,რაოდენობის,შეძენისთარიღებისადაგადახდისმეთოდისშესახებ,დასხვაინფორმაციას,როგორიცააგადამხდელისდაგაგზავნისმისამართი(თუსხვადასხვაა)。ამინფორმაციისუზრუნველყოფითდაშესაბამისითანხმობისგაცემით,თქვენადასტურებთ,რომესინფორმაციაშეიძლებაგამოყენებულიიქნესEMI -ისმიერდამისისხვადასხვასარეკლამოკომპანიებისადასხვასერვისებისმომწოდებლებისმიერ,რათაგამოგიგზავნონსარეკლამომასალებიდასხვაშეტყობინებებიბიზნესშესაძლებლობების,პროდუქტებისადასერვისებისშესახებ。თქვენშეგიძლიათშეწყვიტოთასეთიელექტრონულისიახლეთამაცნეების,სარეკლამომასალებისადასხვაკომერციულიშეტყობინებებისმიღებაინსტრუქციის”გამოწერისშეწყვეტა”შესაბამისად,რომელიცმოცემულიათითოეულსიახლეთამაცნეში,ანყველაზემოხსენებულშემთხვევაში,შეგიძლიათგააგზავნოთელფოსტამისამართზეunsubscribe@entrepreneur.com。万博网页版登录页面სათაურისხაზიუნდაშეიცავდესსიტყვებს:“გამოწერისშეწყვეტა”。

ჩვენშეიძლებაგამოვიყენოთთქვენმიერEMI -ისპროფილისთვისუზრუნველყოფილისახელიყველასერვისისთვის,რომლებსაცჩვენგთავაზობთდარომლებიცმოითხოვსEMI -ისანგარიშს。სწორედEMI -ისანგარიშშიინახებაისინფორმაცია,რომელსაცთქვენგვაწვდით。გარდაამისა,ჩვენშეგვიძლიაშევცვალოთთქვენსEMI -ისანგარიშთანდაკავშირებულიადრინდელისახელები,რათაწარმოდგენილიიყოთერთისახელითყველაჩვენისერვისისმონაცემებში。

როდესაცთქვენუკავშირდებითEMI -ის,ჩვენვინახავთთქვენიკომუნიკაციისჩანაწერს,რათაგადავჭრათნებისმიერიპრობლემა,რომლისწინაშეცშეიძლებააღმოჩნდეთ,ანვინახავთჩანაწერს,რომდავეხმაროთიურიდიულისაკითხებისმოგვარებას。ჩვენშევინახავთამჩანაწერებსარაუმეტეს6წლისგანმავლობაში。თქვენითანხმობისშემთხვევაში,ჩვენშეიძლებაგამოვიყენოთთქვენიელფოსტისმისამართი,რომგაცნობოთიმპროდუქტებისადასერვისებისშესახებ,რომლებიცშემოთავაზებულიაჩვენისერვისით,მაგალითად,შეიძლებაგაცნობოთმომავალიცვლილებებისათუგაუმჯობესებისშესახებ。

ჩვენვიყენებთქუქი——ფაილებისადასხვატექნოლოგიებისსაშუალებითშეგროვებულინფორმაციას,როგორიცაამაგალითად,პიქსელისტეგები,რომგავაუმჯობესოთთქვენი,როგორცმომხმარებლისგამოცდილებადაჩვენისერვისებისსაერთოხარისხი。თქვენშეგიძლიათშეცვალოთთქვენიბრაუზერისპარამეტრები,რომუარყოთყველაქუქი——ფაილი,ანაღნიშნოთ,თუროდისგამოიგზავნოსქუქი——ფაილი。მაგრამუნდაგაითვალისწინოთ,რომთქვენშეიძლებავერგანახორციელოთწვდომაანვერგამოიყენოთჩვენისერვისისზოგიერთიფუნქციაანსერვისიქუქი——ფაილებისგარეშე。პიქსელისტეგიარისტექნოლოგია,რომელიცგანთავსებულიავებსაიტზეანელფოსტისშიგნითდაგამოიყენებავებსაიტზეაქტივობისთვალისდევნებისთვის。ისხშირადგამოიყენებაქუქი——ფაილებთანკომბინაციაში。დამატებითიინფორმაციისთვის,თუროგორვიყენებთდავაგროვებთქუქი——ფაილებს,შეგიძლიათიხილოთჩვენიწესებიქუქი——ფაილებთანდაკავშირებით,მისამართზე:[//www.samcandraw.com/cookie-policy]。

ჩვენარვადევნებთთვალსჩვენსმომხმარებლებსმესამემხარისვებსაიტებზედაშესაბამისად,არვპასუხობთ”თვალსნუმადევნებ”(DNT) -სიგნალებს。თუმცა,მესამემხარეებისზოგიერთივებსაიტითვალსადევნებსვებსაიტზეთქვენსსაქმიანობას,როდესაცისინიგემსახურებიანკონტენტით。ესმათსაშუალებასაძლევს,რომთქვენსინტერესებსმოარგონისშინაარსი,რასაცისინიგაწვდიან。როდესაცთქვენეწვევითასეთსაიტებს,კონკრეტულივებსაიტებისბრაუზერებისაშუალებასგაძლევთ,რომმომართოთDNTსიგნალითქვენსბრაუზერში。ასეთშემთხვევაში,მესამემხარეებს(კერძოდ,სარეკლამოკომპანიებს)ეცოდინებათ,რომთქვენარგსურთ,რომთვალიგადევნონ。

3.რეკლამაჩვენისერვისისშესახებ

ჩვენსსერვისზერეკლამებისგანთავსებასაშუალებასგვაძლევს,რომუფასოდშემოგთავაზოთინფორმაციადაპროდუქტები/სერვისები。ჩვენდიდიყურადღებითვეკიდებითდაყველანაირადვცდილობთ,რომრეკლამაიყოსუსაფრთხო,არააგრესიულიდარაცშეიძლება,რელევანტური。

ქუქი——ფაილებიგამოიყენებაიმმიზნით,რომრეკლმებიიყოსრაცშეიძლებარელევანტურიჩვენისერვისისმომხმარებელთასაჭიროებებისადაინტერესებისთვის,დაუფრომეტადღირებულიჩვენირეკლამებისმომწოდებლებისთვის,იმთვალსაზრისით,რომმათშეეძლოთვიზიტორებისთვისუფრორელევანტურირეკლამებისჩვენება。ქუქი——ფაილებიაგრეთვეგამოიყენებაიმმიზნით,რომარმოგიხდეთერთიდაიმავერეკლამისმრავალჯერნახვადაგამოვავლინოთდათავიდანავიცილოთყალბიდაწკაპუნებები。ჩვენვიყენებთAdSenseს,谷歌分析——სადასხვაDoubleClickსერვისებს(კრებითად,”谷歌®服务”),რომლებიცგვეხმარება,რომვმართოთდაგავაუმჯობესოთჩვენისერვისიდადავეხმაროთჩვენსრეკლამებისმომწოდებლებს,რომუკეთესადგაიგონდათვალიადევნონმომხმარებელთაურთიერთობასმათრეკლამებთან。როდესაცთქვენეწვევითჩვენისერვისისრომელიმეადგილს,რომელიცშეიცავსერთანმეტასეთრეკლამას,თქვენსბრაუზერსშეიძლებაგაეგზავნოსსხვადასხვაქუქი——ფაილები。

ჩვენშეიძლებაგამოვიყენოთსხვატექნოლოგიები,მათშორისFlashდაHTML5,რომლებიცუზრუნველყოფსისეთფუნქციონალობასასეთიჩვენებისთვის,როგორიცააინტერაქტიულირეკლამა。ჩვენშეიძლებაგამოიყენოთაგრეთვეთქვენიIP -მისამართი,რომშეარჩიოთდაუზრუნველყოთამმისამართისთვისგამიზნულირეკლამები,იმმიზნით,რომგაუმჯობესდესიმრეკლამებისრელევანტურობა,რომლებსაცხედავთ。აგრეთვეუნდააღირიცხოსდარეკლამებისმომწოდებლებსწარედგინოსარაპირადისტატისტიკურიინფორმაცია,ვებსაიტისიმვიზიტორებისგეოგრაფიულიადგილმდებარეობისშესახებ,რომლებიცნახულობენმათრეკლამებს。

რეკლამებს,რომლებსაცხედავთჩვენსსერვისზე,განპირობებულიამრავალიფაქტორით,რომლებიცდაკავშირებულიარელევანტურობასთან,მათშორის,(i)თქვენსმიახლოებითგეოგრაფიულადგილმდებარეობასთან,რომელიცემყარებათქვენსIP -მისამართსდა(ii)საგნობრივშინაარსთან,რომელსაცშეიძლებაათვალიერებდეთჩვენსსერვისზე.მაგალითად,თუთქვენათვალიერებთსტატიასფიზიკურიჯანმრთელობისშესახებ,თქვენშეიძლებაიხილოთრეკლამებისავარჯიშომოწყობილობებისშესახებ。

თუგსურთ,რომგაიგოთმეტითურაინფორმაციაგროვდებავებსაიტისმომხმარებლებისგანდაროგორგამოიყენებაესინფორმაციაპროდუქტებისადასერვისებისშესახებიმრეკლამებისშესარჩევად,რომლებიცყველაზემეტადსაინტერესოდარელევანტურიიქნებოდამომხმარებლებისთვის,ანთუგსურთ,რომიცოდეთუფრომეტიმომხმარებლისარჩევნისშესახებინფორმაციისშეგროვებასთანდაგამოყენებასთანდაკავშირებით,შეგიძლიათეწვიოთქსელურირეკლამებისინიციატივის(“奈”)ვებსაიტსმისამართზე:https://www.networkadvertising.org.奈არისგაერთიანებაონლაინსარეკლამოკომპანიებისა,რომელთაპრიორიტეტიაპაუხისმგებლურიპრაქტიკადამომხმარებელთადაცვა。

დააჭირეთაქ,რომგააუქმოთთქვენირეკლამისპერსონალიზაციისარჩევანი。

4.კონფიდენციალურობადაარჩევანი

ადამიანებსაქვთსხვადასხვაპრობლემაკონფიდენციალურობასთანდაკავშირებით。ჩვენიმიზანია,ნათელიგავხადოთ,თურასახისინფორმაციასვაგროვებთდათქვენგქონდეთმიზანმიმართულიარჩევნისგაკეთებისსაშუალება,თუროგორუნდაიქნესგამოყენებულიესინფორმაცია。თქვენშეგიძლიათშეარჩიოთთქვენიბრაუზერისპარამეტრებიმისი”ვარიანტების”და”პრიორიტეტების”ფუნქციიდანიმგვარად,რომმიიღოთგაფრთხილებაქუქი——ფაილებისმიღებამდეანსაერთოდგამორთოთყველაქუქი——ფაილი。თუმცამნიშვნელოვანია,იცოდეთ,რომმრავალისერვისი,რომელსაცჩვენუზრუნველვყოფთჩვენსსერვისზემომხმარებლებისთვის,შეიძლებაარფუნქციონირებდესსწორადქუქი——ფაილებისგამორთვისშემთხვევაში。

5.არასრულწლოვნებიდა16-წლისასაკამდებავშვები

EMIშეგნებულადარაგროვებსდაარმოითხოვსპირადინფორმაციას16წლამდეასაკისმქონეპირებისგანდაშეგნებულადარაძლევსუფლებასასეთპირებს,რომგაიარონრეგისტრაციაჩვენისერვისისგამოსაყენებლად。16 -წლამდეასაკისმქონეარცერთპირსარაქვსუფლება,რომპირადიინფორმაციითუზრუნველყოსEMIანსერვისი。იმშემთხვევაში,თუგავიგებთ,რომშევაგროვეთპირადიინფორმაცია16 -წლამდეასაკისბავშვისგან,ჩვენწავშლითასეთინფორმაციასრაცშეიძლებასწრაფად。თუფიქრობთ,რომშესაძლოაჩვენგვქონდესრაიმეინფორმაცია16 -წლამდეასაკისბავშვისშესახებ,გთხოვთ,დაგვიკავშირდეთშემდეგმისამართზე:legal@entrepreneur.com。

6.სადვინახავთინფორმაციას

მონაცემებს,რომლებსაცჩვენვაგროვებთთქვენგან,შეიძლებაგადაიცესდანიშნულებისადგილზეთქვენიქვეყნისდაევროპისეკონომიკურიზონის(“经济区”)ფარგლებსგარეთ,კერძოდდამათშორის,შეერთებულშტატებში。ესინფორმაციააგრეთვეშეიძლებადამუშავდესEEA -სფარგლებსგარეთპერსონალისმიერ,რომელიცმუშაობსჩვენთვისანრომელიმეჩვენიმომწოდებელიკომპანიისთვის。ესპერსონალი,სხვაფუნქციებთანერთად,შეიძლებაჩართულიიყოსთქვენიშეკვეთებისშესრულებაში,თქვენიგადახდისინფორმაციისდამუშავებასადადახმარებისსერვისებისუზრუნველყოფაში。თქვენიინფორმაციისწარდგენით,თქვენთანხმობასაცხადებთინფორმაციისამგვარგადაცემაზე,შენახვასადადამუშავებაზე。

7.ინფორმაცია,რომელსაცთქვენაზიარებთ

ჩვენისერვისისაშუალებასაძლევსვიზიტორებს,რომგააზიარონისეთიინფორმაცია,როგორიცააკომენტარებისარედაქციოკონტენტისშესახებდაინფორმაცია,რომელიცგაზიარებულიასოციალურიმედიისსაშუალებით. .როდესაცაზიარებთინფორმაციას,ამისშედეგად,ისშეიძლებახელმისაწვდომიგახდესსხვებისთვის,ისეთიმექანიზმებისწყალობით,როგორიცაასაძიებოსისტემები。ჩვენვერვიქნებითპასუხისმგებელიიმაზე,თუსხვაპირებმა,რომლებსაცთქვენუზიარებთინფორმაციას,როგორშეიძლებაგამოიყენონესინფორმაცია。(იხილეთქვევითმოცემულიპარაგრაფი10 -ჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკისსფერო)。

8.თქვენიპირადიინფორმაციისგანახლება

ჩვენიპოლიტიკაიმაშიმდგომარეობს,რომროდესაცეწვევითჩვენსსერვისს,თქვენუნდაშეგეძლოთწვდომათქვენსპირადინფორმაციაზე。ესარისინფორმაცია,რომლითაცშეიძლებათქვენიიდენტიფიკაცია,როგორიცაასახელიდაგვარი,ელფოსტისმისამართი,ანგარიშსწორებისინფორმაციათუსხვასახისინფორმაცია,რომლითაცშესაძლებელიათქვენიიდენტიფიკაცია。თუესინფორმაციაარარისსწორი,ჩვენვცდილობთ,რომუზრუნველვყოთთქვენთვისმისისწრაფიგანახლებისანწაშლისგზები——გარდაისეთიშემთხვევებისა,როდესაცჩვენუნდაშევინახოთესინფორმაციალეგიტიმურიბიზნესისანიურიდიულიმიზნებისთვის,რაშემთხვევაშიცინფორმაციაშენარჩუნებულიიქნებაკონფიდენციალურობისპოლიტიკაშიმითითებულიპერიოდებისგანმავლობაში。როდესაცგანვაახლებთთქვენსპირადინფორმაციას,ჩვენშეიძლებაგთხოვოთ,რომდაადასტუროთთქვენიიდენტობა,სანამვიმოქმედებდეთთქვენითხოვნისშესაბამისად。

თუშესაბამისიკანონიიძლევაამისსაშუალებას,ჩვენშეიძლებაუარიგანვაცხადოთიმმოთხოვნებზე,რომლებიცარაზომიერადმეორდება,მოითხოვსშეუსაბამოტექნიკურძალისხმევას(მაგალითად,მოთხოვნები,რომლებიცუკიდურესადარაპრაქტიკულია(როგორიცაამოთხოვნებიინფორმაციისშესახებ,რომლებიცდაცულიამარქაფისსისტემებში))。

როდესაცშეგვიძლიაინფორმაციაზეწვდომისადამასშიშესწორებისშეტანისუზრუნველყოფა,ჩვენამასუფასოდგავაკეთებთთქვენთვის,გარდაისეთიშემთხვევებისა,როდესაცესმოითხოვსშეუსაბამოძალისხმევას。ჩვენიმიზანია,ჩვენისერვისებიშევინარჩუნოთისეთდონეზე,რომინფორმაციადაცულიიყოსშემთხვევითიანწინასწარგანზრახულიდაზიანებისადაგანადგურებისგან。ამისგამო,მასშემდეგ,რაცთქვენწაშლითინფორმაციასჩვენისერვისიდან,შესაძლოა,ჩვენდაუყოვნებლივარწავშალოთდარჩენილიასლებიმოქმედისერვერებიდანდაშეიძლებაარამოვშალოთინფორმაციაჩვენიმარქაფისსისტემებიდან。

9.ინფორმაცია,რომელსაცჩვენვაზიარებთ

ჩვენარვუზიარებთპირადინფორმაციასკომპანიებს,ორგანიზაციებსადაინდივიდებსEMI -ისფარგლებსგარეთ,გარდაისეთიშემთხვევებისა,როდესაციქმნებარომელიმეგარემოებაშემდეგიგარემოებებიდან:

ა。ჩვენგავუზიარებთპირადინფორმაციასკომპანიებს,ორგანიზაციებსათუინდივიდუალურპირებს,EMI -ისფარგლებსგარეთ,თუგვაქვსთქვენიწერილობითიანსხვაგვარითანხმობაამასთანდაკავშირებით。

ბ。ჩვენგავუზიარებთპირადინფორმაციასკომპანიებს,ორგანიზაციებსათუინდივიდუალურპირებს,EMI -ისფარგლებსგარეთ,თუდარწმუნებულივართ,რომამინფორმაციაზეწვდომა,მისიგამოყენება,შენახვაანგამჟღავნებადასაბუთებულიაშემდეგიმიზნებიდანგამომდინარე:

 • (我)სათანადოკანონის,რეგულაციების,იურიდიულიპროცესისათუმთავრობისმიერსანქცირებულიკანონიერიმოთხოვნებისშესრულება;
 • (2)ჩვენისერვისისპირობებიდანრომელიმემათგანისშესრულება,მათშორის,რაიმეპოტენციურდარღვევასთანდაკავშირებით;
 • (3)თაღლითობის,უსაფრთხოებისანტექნიკურიპრობლემებისგამოვლენა,პრევენციაანსხვაგვარადგადაჭრა;ან
 • (iv)ჩვენისერვისისმომხმარებელთადასერვისებისპროვაიდერთა,აგრეთვეფართოსაზოგადოებისადაEMI -ისუფლებების,საკუთრებისანუსაფრთხოებისდაცვაზიანისმიყენებისგან,კანონისმოთხოვნებისშესაბამისად。

გ。ჩვენშეიძლებაგავუზიაროთპირადიინფორმაციამყიდველსანსხვასამართალმემკვიდრეს,გაერთიანების,გასხვისების,რესტრუქტურიზაციის,რეორგანიზაციის,ლიკვიდაციისათუEMI -ისსაერთოაქტივებისანმისინაწილისგაყიდვისანგადაცემისშემთხვევაში,როგორცმოქმედიკომპანიის,ისემისიგაკოტრების,ლიკვიდაციისანმსგავსიპროცესისპირობებში,რაშემთხვევაშიცEMI -ისმიერდაცულიპირადიინფორმაციაჩვენისერვისისმომხმარებელთაშესახებ,წარმოადგენსგადაცემულიაქტივებისნაწილს。

დ。ჩვენშეიძლებაგავაზიაროთთქვენიინფორმაციასაჯაროდდაგავუზიაროთიგიჩვენსპარტნიორებს,როგორებიცარიანკონტენტისშემქმნელიმესამემხარეები,რეკლამისმომწოდებლებიანმათთანდაკავშირებულისაიტები,მაგრამისეთიფორმით,რომელიცარამჟღავნებსთქვენიპირადობისსაიდენტიფიკაციოინფორმაციას,დარომელიცაგრეგირებულიამომხმარებელთასხვაინფორმაციასთან,EMI -ისადამესამემხარეებისმიერჩვენსსერვისზეშემოთავაზებულიპროდუქტებისადასერვისებისგამოყენებისადაიმტრენდებისჩვენებისმიზნით,რომლებიცემყარებაკატეგორიებს,როგორიცააასაკი,სქესი,გეოგრაფიულიწარმომავლობა,დასხვადემოგრაფიულიმახასიათებლები。

10.თქვენიინფორმაციისდაცვა

ჩვენბევრსვმუშაობთ,რომდავიცვათჩვენისერვისისმომხმარებელთამიერმოწოდებულიინფორმაციადაჩვენმიერმათშესახებშეგროვებულიინფორმაციაარაავტორიზებულიწვდომისაგან,ცვლილებისგან,გამჟღავნებისათუგანადგურებისგან。კერძოდ:

ა。ჩვენდავშიფრავთინფორმაციისდიდნაწილსSSL -ისგამოყენებით。

ბ。ვამოწმებთინფორმაციისშეგროვების,შენახვისადაგადამუშავებისმიღებულპრაქტიკას,მათშორისფიზიკურიუსაფრთხოებისზომებს,რომარაავტორიზებულიწვდომისაგანდავიცვათჩვენისისტემებიდაშეგროვებულიდამათშიგანთავსებულიინფორმაცია。

გ。ჩვენპირადინფორმაციაზეწვდომისუფლებასვანიჭებთმხოლოდიმთანამშრომლებს,კონტრაქტორებსადააგენტებს,ვისთვისაცაუცილებელიაამინფორმაციისცოდნა,რათამათდაამუშაონესინფორმაცია,რომლებიცექვემდებარებიანკონფიდენციალურობისმკაცრადდაცვისვალდებულებასამინფორმაციასთანმიმართებით,დარომლებიცექვემდებარებიანდისციპლინურზომებს,მათშორისგათავისუფლებას,ამვალდებულებისდარღვევისშემთხვევაში。

11.ჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკისსფერო

ჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკაეხებაEMI -ისმიერმისისერვისისსაშუალებითშემოთავაზებულყველასერვისს。მაგრამჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკაარეხებაქვევითჩამოთვლილთაგანარცერთს:

ა。სხვაკომპანიებისანინდივიდუალურიპირებისმიერEMI -ისგარდასხვავებსაიტებზედააპლიკაციებითშემოთავაზებულისერვისებს,მათშორის,ნებისმიერისეთვებსაიტსანაპლიკაციას,რომელიცშეიძლებამითითებულიანდაკავშირებულიიყოსბმულითჩვენისერვისიდან;და

ბ。ინფორმაციას,რომელიცშეგროვებულიასხვაკომპანიების,ორგანიზაციებისანინდივიდუალურიპირებისმიერ(დამათმიერმიღებულსაინფორმაციოპრაქტიკას),რომლებიცრეკლამასუწევენჩვენსსერვისს,სარედაქციოდასარეკლამოკონტენტს,ანნებისმიერპროდუქტსათუსერვისს,რომელიცშემოთავაზებულიაჩვენსსერვისზე,დარომლებიცშეიძლებაიყენებდნენქუქი——ფაილებს,პიქსელისტეგებსადასხვატექნოლოგიებსრელევანტურისერვისებისადარეკლამებისშეთავაზებისმიზნით。

12.ჩვენისერვისისმომხმარებელთასაჩივრებისდამუშავებადამარეგულირებელიორგანოები

ჩვენრეგულარულადვამოწმებთჩვენსშესაბამისობასამკონფიდენციალურობისპოლიტიკასთანდადარგისმასშტაბითმიღებულსაუკეთესოპრაქტიკასთან,აგრეთვეშესაბამისკანონებთანდარეგულაციებთან。როდესაცვიღებთოფიციალურწერილობითსაჩივარს,ჩვენვუკავშირდებითიმპირს,ვინცშემოიტანასაჩივარი,რომგანვიხილოთესსაჩივარი。ესარგამორიცხავსთქვენსუფლებას,რომაღძრათსაჩივარიმონაცემთადაცვისადგილობრივსაზედამხედველოორგანოში。ჩვენვმუშაობთშესაბამისმარეგულირებელორგანოებთან,მათშორის,მონაცემთადაცვისადგილობრივორგანოებთან,რომგადავჭრათპირადიმონაცემებისგადაცემასთანდაკავშირებულისაჩივრები,რომელთაგადაჭრაცარშეგვიძლიაუშუალოდჩვენისერვისისმომხმარებლებთანერთად。

13.კალიფორნიისმცხოვრებლები

კალიფორნიისმცხოვრებლებსშეუძლიათაირჩიონ,რომმოითხოვონკონკრეტულიინფორმაციაჩვენმიერპირადიინფორმაციისმესამემხარეებისთვისგამჟღავნებასთანდაკავშირებით,მათიპირდაპირიმარკეტინგულიმიზნებიდანგამომდინარე,ანუარითქვანასეთგამჟღავნებაზე。ჩვენიპოლიტიკაარგულისხმობსინტერნეტშიშეგროვებულიპირადიინფორმაციისმესამემხარისთვისგამჟღავნებას,პირდაპირიმარკეტინგისმიზნით,თქვენითანხმობისგარეშე。მოთხოვნისწარსადგენად,ანთუგსურთუარიგანაცხადოთნებისმიერდროს,გთხოვთ,დაგვიკავშირდეთელფოსტითlegal@entrepreneur.comანქვევითმოცემულისხვასაკონტაქტოინფორმაციისგამოყენებით。

14.კონფიდენციალურობისპოლიტიკისგადასინჯვადაგანახლება

დროგამოშვებითშეიძლებამოხდესჩვენიკონფიდენციალურობისპოლიტიკისგადასინჯვა,დაასეთშემთხვევაში,კონფიდენციალურობისპოლიტიკა,რომელსაცხედავთ,იქნებაბოლოვერსია,ხოლობოლოასეთიგადასინჯვისთარიღიმოცემულიიქნებაკონფიდენციალურობისპოლიტიკისდასაწყისში。ჩვენ30დღითადრეგაცნობებთწერილობით,ამკონფიდენციალურობისპოლიტიკისპირობებშიშესატანინებისმიერიცვლილებისშესახებ。

15.დაგვიკავშირდით

თუგაქვთკითხვები,პრობლემებიანშემოთავაზებებიამკონფიდენციალურობისპოლიტიკასთანდაკავშირებით,შეგიძლიათდაგვიკავშირდეთელფოსტითlegal@entrepreneur.comანშემდეგმისამართზე:

maxbextx官网客服企业家的媒体公司。
经办人。:隐私政策问题(კონფიდენციალურობისპოლიტიკა)
惠誉大街18061号
欧文,CA 92614